Zajímavá politika


Politika je tady od toho, aby vlastnÄ› nás řídila. Ale vždy, když nÄ›komu Å™eknu, že politika nás řídí, tak každý se zaÄne mraÄit a také nadávat. Já opravdu nechápu, co lidé právÄ› na té politice stále nÄ›co mají. Stále jim vždy nÄ›co vadí a já si to absolutnÄ› nedokáži vysvÄ›tlit, co by to tak mohlo být. SamozÅ™ejmÄ›, že i mnÄ› nÄ›kdy vadí to, jak se tÅ™eba vláda rozhodne. Nebo co dÄ›lá různá opozice a tak podobnÄ›. Politika jednoznaÄnÄ› nebyla nikdy moje silná stránka, ale také mÄ› vždycky bavilo se dívat na politiku, protože pro mÄ› bylo velice zajímavé, jak se tam Äasto hádají anebo jak to vÅ¡echno bude pokraÄovat dál.

V politice se nikdo nikdy neshodne.

Jak to bude v naÅ¡em státÄ› pokraÄovat a co bude nového anebo co se zachová? Anebo také to, že se mi nÄ›co nelíbí a jak se to dá zmÄ›nit. Je logické, že když se mi nÄ›co nelíbí, tak proÄ bych se ale stresovala? ProÄ bych se nervovala? Já s tím stejnÄ› bohužel nikdy nic neudÄ›lám. ObyÄejný ÄlovÄ›k bohužel nic neudÄ›lá, ani kdyby se mu to stokrát nebo tisíckrát nelíbilo. Tohle je právÄ› opravdu ta nejvÄ›tší nevýhoda, co politika nám nabízí. JednoznaÄnÄ› s tím bohužel nemůžeme nic udÄ›lat, pokud tedy nejsme politici. Anebo tÅ™eba nemáme nÄ›koho vlivného v politice, kdo by nám tÅ™eba s tím jenom tak naoko pomohl. 

Také se zajímáte o politiku?

Já nikoho takového nemám, ale sama jsem si říkala, že kdybych já byla v politice, že bych tam asi udÄ›lala pÄ›knou ostudu, že bych pak odeÅ¡la. Já jsem bohužel veliký cholerik a extrovert, takže já bych si nenechala vůbec nic líbit. Opravdu by mÄ› vÅ¡echno vadilo, kdyby se mi nÄ›co nelíbilo, tak bych to dala opravdu hlasitÄ› najevo. Takže já si myslím, že by mÄ› z politiky asi rychle vyprovodili, a to s radostí. NicménÄ› moji rodiÄe se právÄ› na politiku dívají stále a říkali, že kdybych já Å¡la do politiky, tak se mÄ› snad zÅ™eknou. SamozÅ™ejmÄ›, že to mysleli ze srandy, ale oni říkali, že by se za mÄ› tak stydÄ›li, že by radÄ›ji dÄ›lali, že mÄ› neznají. Holt politika nÄ›kdy dokáže ÄlovÄ›ka opravdu hodnÄ› naÅ¡tvat.